ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului or. Vatra pentru anul 2021 în lectura I și II”

Primaria or.Vatra inițiază începând cu data de 01.12.2020 până la data de 07.12.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului or. Vatra pe anul 2021 în lectura I și II”.

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2021.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului local, sursele de finanțare a bugetului, bugetelor instituțiilor finanțate de la bugetul local IET 193 programelor locale pe anul 2021.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația or. Vatra, instituțiile finanțate de la bugetul local -IET 193.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art. 24, art. 25 și art. 47 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 419 – XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, Hotărârii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 14 (2) lit. n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 07.12.2020, pe adresa: str.Șt.Vodă 5

Persoană de contact: Ana Rosioru tel:0-22- 61-56-37

5.2.1decizie buget I lectura 2021