Funcții vacante

Specialist relații cu publicul
Autoritatea: Primăria orașului Vatra
Funcţia publică vacantă: C68 Specialist
Data limită de aplicare – 31.05.2022, 17:00
Localitate: OR.VATRA
Domeniu: Relaţii cu mass-media
Tip de angajare: Perioadă nedeterminată
Unitati disponibile: 1
Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
1. Monitorizarea lucrului cu privire la înregistrarea, evidenţa şi controlul examinării petiţiilor;
2. Asigurarea informării cetăţenilor oraşului privind principalele activităţi organizate de Primarul oraşului;
3. Contribuire la buna desfăşurare a activităţii Primăriei.
Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
– Monitorizează lucrul cu privire la înregistrarea, evidenţa şi controlul examinării petiţiilor parvenite către primarul oraşului şi Consiliului orăşenesc,
– Verifică registrele de înregistrare a petiţiilor cetăţenilor, dar în special respectarea termenului de examinare a solicitărilor.
-Informează cetăţenii privitor la principalele activităţi ale Aparatului primăriei, astfel conlucrînd
cu mass-media locală;
-Informează conducerea primăriei referitor la problemele cetăţenilor;
-Promovează legislaţia privind liberul acces la informaţie şi transparenţa în activitatea APL de
nivelul I.
-Actualizează şi poartă răspundere de informaţiile de pe panoul de informaţii, facebook cît
şi de pagina oficială a primăriei.

Condiţiile de participare la concurs:
a. deține cetățenia Republicii Moldova;
b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în
limitele stabilite de lege;
c. are capacitate deplină de exercițiu;
d. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform
certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt
stabilite cerințe speciale de sănătate;
f. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
g. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a
încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
a. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;
j. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de
constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
studii superioare incomplete/studii superioare
Documente ce urmează a fi prezentate:
-Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice
-Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de
participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
-Copia buletinului de identitate
-Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele
originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii
dosarului de concurs.
-Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare
profesională și/sau specializare
-Documente ce atestă experiența profesională
-Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie
2019 sau alte documente confirmative.
-Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
-Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să
completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la
data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Modalitatea de depunere a documentelor:
Persoana de contact
Nume/Prenume: Denis Danila
Telefon: 0-22-59-60-04
Email: primar.vatra@gmail.com
Adresa: or. Vatra, str. Ștefan Vodă 5

Watch Dragon ball super